مرور برچسب ها

آیا ماه جاذبه دارد

آیا نیروی جاذبه در کره ماه وجود دارد؟

نیروی جاذبه در هر یک از کرات آسمانی که در دستگاه آفرینش پراکنده اند وجود دارد. نیروی جاذبه بطور ساده عبارت از نیرو و کششی است که هر کره به کره دیگر در فضا وارد می آورد. ولی نیروی جاذبه به دو چیز بستگی دارد: توده اشیاء و مواد کرات و فاصله…