مرور برچسب ها

آیا نیش زنبور خطرناک است

آیا زنبور عسل پس از نیش زدن می میرد؟

غالبا" انسان چنین می پندارد که زنبور با او دشمنی دارد. از این رو تا زنبوری را نزدیک خود می بینید فوری دست و پای خود را جمع می کند، و در حالی که کاملا" مواظب خودش است می گوید:«وای، الان زنبور مرا نیش می زند!» اما اگر حقیقت را بخواهید در…