مرور برچسب ها

آیا پاگنده وجود دارد

پاگنده چیست؟ نشانه‌هایی از وجود پاگنده

به گفته‌ی بومیان آمریکایی و کانادایی ، جاندار وحشی انسان نمایی به نام پاگنده وجود دارد که متعلق به هیچ یک از گونه‌های شناخته شده نیست‌. این موجود قامتی در حدود 5/2 متر و سینه و شانه‌هایی فراخ دارد. ولی به صورت بالقوه فاقد گردن است.…