مرور برچسب ها

آیا کرم چشم دارد

چگونه کرم خاکی غذا می خورد؟

شنیده ایم که می گویند کرم خاکی یکی از مفیدترین جانوران روی زمین است. زیرا به انسان فایده ی بسیار می رساند. بر اثر فعالیت این کرم در زیر زمین، خاک برای پرورش گیاهان بسیار آماده می شود. مگر نه این است که زندگی بشر بستگی به رویش گیاهان دارد؟…