مرور برچسب ها

آیا یاخته همان سلول است

یاخته ها یا سلول ها چه هستند؟

از یاخته ها چه کاری ساخته است؟ یاخته همان سلول است. یاخته ها در واقع آجرهای ساختمانی هستند که بر روی هم چیده شده و اندام یک موجود زنده را تشکیل داده اند. هر موجود زنده ای از یک یا چند یاخته درست شده است. ساده ترین گیاهان و جانداران فقط…