مرور برچسب ها

آینه را چگونه میسازند

تاریخچه پیدایش آینه

چگونه نخستین بار آینه به کار رفت؟ آیا تاکنون به استخری پر از آب نگاه کرده اید؟ آیا دیده اید که چگونه عکس آسمان و درختان بر سطح آرام آن نمایان می گردد؟ چنین استخری در واقع یک آینه است، زیرا آینه چیزی جز یک سطح صاف نیست که نور را  منعکس می…