مرور برچسب ها

اتاق دخمه

دخمه چیست؟

دخمه ها مقبره ای زیرزمینی بودند در نزدیکی شهر روم که مسیحیان اولیه را در آن دفن می کرده اند. این مقبره ها را در صخره های نرم واقع در اماکن مقدسی که شهر روم را احاطه کرده بود، می کندند. وقتی که نرون امپراطور روم زجر و آزار مسیحیان را آغاز…