مرور برچسب ها

اتر بیهوشی چیست

چگونه اتر نخستین بار در جراحی به کار رفت؟

در حالی که امروزه هنوز جرأت زیادی لازم است که کسی به عمل جراحی دست بزند، مجسم کنید که اگر بی حسی وجود نداشت، برای تحمل ذره ای از این دردها چه بر سر بیمار می آمد! حقیقت این است که، قبل از کشف داروی بیحسی جدید، هر عملی درد شدیدی به همراه داشت…