مرور برچسب ها

اتفاقات عجیب و ترسناک جهان

خوابی که دنیا را تکان داد!

طوری که ساعت دیواری دفتر روزنامه بوستن گلوب نشان میداد، ساعت اندکی از سه بامداد گذشته بود و خبرنگار کشیک شب بنام بایرون سام که روی نیمکت خوابش برده بود، از خواب بیدار شد و سرش را تکان داد تا حالش جا بیاید و خاطره خواب وحشتناکی که دیده بود…