مرور برچسب ها

اثبات ماوراءالطبیعه

اِمیا، قدرت پیشگویی‌اش را حاضر است به هر سازمان علمی و مخالفان ماوراء ثابت کند!

من ایمان صدیقی (اِمیا) متولد 1369 هستم و به صورت ذاتی از قابلیت آینده بینی خصوصا در حین خواب، برخوردارم. بسیاری از اتفاقات مهم دنیا خصوصا آنهایی که به ایران و اسرائیل مربوط بشود، از قبل به من الهام میشود. کافیست روی موضوعات مهم جهانی تمرکز…