مرور برچسب ها

اجزای تشکیل دهنده اتم

حجم اتم چقدر است؟

اجازه دهید اینطور آغاز مطلب نمائیم که هر چه امروزه درباره ی اتم می دانیم ممکنست فردا تغییر نماید. دانش ما مرتبا" مطالب تازه ای درباره ی اتم کشف می کند. زیرا ماشین های خرد کننده ی اتم که ساخته شده اند، هر روز تکمیل می گردد. عجب آنکه، کلمه…