مرور برچسب ها

از دنیای عجیب و غریب اطراف ما

گزارش عینی: بشقاب پرنده در جاده‌ی غربی

گزارش ادعای یک شهروند : تازه با هواپیما به دنور رسیده بودم . اتومبیلم را از فرودگاه برداشتم و در جهت غرب در جاده ی شماره ی i- 70 به راه افتادم. حدود 50: 2 بعداز ظهر ، در حالی که تقریبا هیچ بادی در حال وزیدن نبود ، چیزی را در آسمان دیدم که…