مرور برچسب ها

افزایش تله پاتی

آموزش تله پاتی گروهی

هریک از ما به صورت ناخودآگاه در رابطه ای نامرئی با کسانی به سر میبریم که افکار، تمایلات و اشتیاق هایشان مکمل یا شبیه به ماست. هنگامی که چند فرد با هماهنگی قصد و منظوری را دنبال کنند، نوعی باتری روحی با تاثیر خاص را تشکیل میدهند که هر…