مرور برچسب ها

انرژی چیست و انواع آن

انرژی چیست؟

یکی از بزرگترین قدمهای بشر برای پیشرفت و ترقی تولید انرژی از اتم است. آلبرت اینشتین نخستین کسی بود که تئوریی بوجود آورد که به موجب آن ماده را از حیث انرژی آن اندازه گرفت. به عبارت دیگر وی نشان داد که ماده می تواند تبدیل به انرژی شود. این…