مرور برچسب ها

انواع تقویم

اولین تقویم در کجا ایجاد شد؟

چگونه اولین تقویم پیدا شد؟ چون بشر شروع به کشت و خرمن برداری کرد، متوجه شد که هنگام کشت، وقت معینی از سال است. سپس شروع به روزشماری کرد. او می خواست بداند که میان دو فصل خرمن برداری، چند روز فاصله می باشد. این نخستین کوشش بشر در روزشماری…