مرور برچسب ها

انواع کربن

کربن چیست؟

کربن برای کلیه اشکال مختلف زندگی اهمیت دارد. کربن کمتر از یک درصد تمام مواد را تشکیل می دهد ولی هر چیزی که زندگی می کند یا زندگی کرده است، شامل این عنصر می باشد. بدن تمام موجودات زنده از ترکیبات کربن ساخته شده و در نقاطی از کره زمین که این…