مرور برچسب ها

انواع کم خونی

کم خونی چیست؟

در واژگان علمی، آنِمی واژه ی گسترده ای است که بسیاری از حالات گوناگونی را که با اختلالات خونی ارتباط دارند، دربر می گیرد. این حالات هنگامی رخ می دهد که خون تعداد کافی «گویچه ی قرمز» نداشته باشد؛ یا گویچه های قرمز فاقد «هموگلوبین» به اندازه…