مرور برچسب ها

اولین جادوگر جهان

چگونه جادوگری و شعبده بازی آغاز شد؟

در آغاز، جادوگری بمعنای بکار بردن وِرد و افسون بود. برخی ادعا می کردند که دارای نیرویی برتر از طبیعتند و کارهایی می توانند انجام دهند که بطور عادی هرگز امکان پذیر نیست. در مصر، یونان و روم باستان برخی از کاهنان و داروسازان نیز چنین…