مرور برچسب ها

باد چیست علوم هفتم

باد چگونه ایجاد میشود؟

باد از چه پدید می آید؟ در هوای آزاد گاهی ناگهان چیز مرموزی رخ می دهد؛ چیزی که احساسش می کنیم ولی آن را نمی بینیم. اکنون ببینیم این چیزی که نامش را «باد» نهاده ایم، چگونه به وزش در می آید. باد چیزی جز حرکت هوا بر سطح زمین نیست. پس، نخست…