مرور برچسب ها

بدن چگونه رشد میکند

چگونه بدن ما رشد می کند؟

موجودات زنده همه رشد می کنند. رشد، یعنی بزرگ شدن و این یا به لحاظ ساختمان بدن است، یعنی آنکه اندام و شکل ظاهری ما رو به کمال می رود؛ یا به لحاظ قدرت بر انجام کارها. نیروی هایی که سبب رشد موجود زنده می شوند، بیشتر در بدن خود او نهفته اند.…