مرور برچسب ها

تئوری های مختلف زمین

فرضیه ی تو خالی بودن زمین

سال ها، کتاب هایی مانند سفر به اعماق زمین نوشته ی ژول ورن، این فرضیه را مورد توجه قرار دادند که نه تنها زمین تو خالی است، بلکه در زیر پوسته ی خود تمدنی را می پروراند. طرفداران این فرضیه قطعا" در اقلیت قرار دارند، طبق تفکرات زمین شناسی؛ اغلب…