مرور برچسب ها

تائوییسم

طبیعت تائو

تائو سر منشأ بیکران همه ی چیزها است. تائو چه در طبیعت و چه در بشریت تجلی می کند، آن گونه که در عالم صغیر و عالم کبیر به موازات هم حاضر است. چرا که تمامی چیزها از یک سرچشمه (تائو) آغاز می شوند و از قوانین و اصول یکسان پیروی می کنند. بخار…