مرور برچسب ها

تائو در طبیعت

شناخت تائو در طبیعت

وقتی طبیعت «راه» تائو را دنبال می کند، فصول سال سر موعد خود می رسند و تمامی چیزهای زنده تغذیه می شوند و حیات نو می یابند. چون «کیهان درون» بدن از همان قوانینی پیروی می کند که طبیعت را اداره می کند، از این رو وقتی جسم مطابق با اصول و قوانین…