مرور برچسب ها

تاثیر عطر در چاکرا

رنگ ها، لباس ها و مواد خوشبو

از رنگ های مختلف می توان جهت حصول نتایجی خاص بهره گرفت. واکنش بدنی ما نسبت به رنگ ها بستگی به وضع روحی ما نداشته و رابطه چندانی نیز با زمینه فرهنگی ما ندارد. در واقع همه ی انسان ها در مقابل رنگها واکنش جسمانی مشابهی را نشان می دهند. رنگ های…