مرور برچسب ها

تاثیر هیپنوتیزم روی ایگو

هیپنوتیزم به عنوان از دست دادن مرزهای ایگو

کوبی و مارجولین نظریه ای را در زمینه هیپنوتیزم از دیدگاه روانکاوی ارائه کرده اند که بر روی مکانیسم هویت سازی تأکید دارد. آنان مخصوصا" بین مراحل القای خلسه و حالت هیپنوتیزم که دومی محصول القای خلسه ی اولی است، تفاوت قایل می شوند. القای خلسه…