مرور برچسب ها

تاریخچه اندازه گیری

طریقه ی اندازه گیری چگونه بوجود آمد؟

هر کشوری در دنیا به طریقی وزن، حجم و مقدار را اندازه گیری می نماید. این عمل برای ادامه داد و ستد و مبادله کالا مورد لزوم می باشد. ولی سیستم وزن و اندازه گیری در یک کشور همیشه مثل سایر کشورها نیست. اغلب اندازه های مورد استفاده در آمریکا از…

چگونه شیوه اندازه گیری پدید آمد؟

هر کشوری در جهان، راهی برای وزن کردن و اندازه گیری حجم و مقدار برگزیده است. البته این امر برای انجام کارهای بازرگانی و هر گونه مبادله، بسیار لازم است. شیوه ی وزن و اندازه گیری در همه جا یکسان نمی باشد. سیستم اندازه گیری که در امریکا رایج…