مرور برچسب ها

تاریخچه بستنی

تاریخچه بستنی

نخستین بستنی را چه کسی ساخت؟ پنجاه سال پیش، بستنی را مردم فقط در تابستان می خوردند. ولی امروزه، در تمام فصل ها آن را مصرف می کنند. آغاز پیدایش بستنی در شرق بود، آن هم قرنها پیش از آنکه بستنی نانی یا بستنی قیفی به دست بچه مدرسه های انگلیسی…