مرور برچسب ها

تاریخچه تنباکو

آغاز استعمال دخانیات و تنباکو چه تاریخی بود؟

تنباکو یکی از بزرگترین هدایای دنیای جدید به دنیای قدیم است. به گفته ی دیگر، هزاران سال بود که اروپا از وجود تنباکو هیچ آگاهی نداشت. تا آنکه روزی آمریکا کشف شد و اروپا را به دود کردن تنباکو راهنمایی کرد. بومیان آمریکای شمالی و جنوبی نخستین…