مرور برچسب ها

تاریخچه خوردن

ابزار خوردن چگونه بوجود آمد؟

روشی را که انسان غذا می خورد یکی از علامات تمدن می باشد و از زمانهای خیلی قدیم انسان وسایل متعدد خوراک خوردن را ساخته است تا با این رسم غذا خوردن، خود را بیشتر متمدن سازد. بعضی ابزار  قاشقی شکل، احتمالا" در عهد حجر هم وجود داشته است. می…