مرور برچسب ها

تاریخچه روان نویس

قلم و ابزار نوشتن اختراع کیست؟

هنر نوشتن یکی از مهمترین عوامل پیشرفت تمدن بود. نوشتن، بشر را توانا ساخت تا اندیشه ها و کارهای خود را ثبت کند. پیش از آنکه قلم ساخته شود، نوشتن با وسایل گوناگونی انجام می گرفت. برای مثال، انسانهای نخستین از سنگ چخماقی که نوکی تیز داشت،…