مرور برچسب ها

تاریخچه زبان

چرا همه مردم جهان به یک زبان صحبت نمی کنند؟

در آغاز تاریخ، زمانی بود که همه ی مردمی که در جهان وجود داشتند ظاهرا" به یک زبان صحبت می نمودند. به مرور ایام این زبان اصلی یا شاید زبانهای مختلفی که در آن روزگار وجود داشت در نقاط مختلف پراکنده شد و در همین حال دستخوش تغییراتی گردید. در…

تاریخچه زبان انگلیسی

چگونه زبان انگلیسی پیدا شد؟ زبانهایی که اکنون در دنیا رایج است، از نظر دانشمندان، بازگشت به منبع مشترکی دارند. این منبع همان زبان ریشه ای است که اکنون این همه شاخه پیدا کرده است. زبان ریشه ای را با همه ی زبانهایی که از آن منشعب شده به…