مرور برچسب ها

تاریخچه زندان

زندان ها چگونه ایجاد شدند؟

معمولا" زندان را جایی می دانیم که مردان و زنانی که قانون شکنی کرده اند در آنجا محبوس می گردند. ولی این یک پدیده تازه ای در تاریخ زندان می باشد. قرنها قبل، نجبا و اشخاصی عالی مقام غالبا" اسیر شده و به منظور انتقام جویی زندانی می گشتند یا به…