مرور برچسب ها

تاریخچه فانوس دریایی

نخستین فانوس دریایی ساخته ی کیست؟

شاهراهی را تصور کنید که فاقد هرگونه علایم راهنمایی است. نه پرتگاهها را به ما نشان می دهد، نه چهارراهها را و نه راههای فرعی را که ما بتوانیم راحت به سوی مقصد خود رانندگی کنیم. روشن است که رانندگی در چنین شاهراهی بسیار دشوار است. پس ما درمی…