مرور برچسب ها

تاریخچه لاستیک

لاستیک چیست؟

لاستیک بقدر خود طبیعت عمر دارد. فسیل هایی پیدا شده است که در آن گیاهان تولید کننده ی لاستیک وجود داشته و تقریبا" مربوط به سه میلیون سال قبل می گردد. گلوله های لاستیک خام در خرابه های مربوط به تمدن (اینکاها) و (مایاها) در آمریکای مرکزی و…