مرور برچسب ها

تاریخچه هواپیما

مخترع هواپیما کیست؟

پشتوانه ی هر اختراعی همیشه «اندیشه» بشر بوده است. روزی شخصی به چیزی اندیشیده و در ذهن خود تصویر ماشین یا چیز دیگری را تجسم داده و آنگاه گام هایی برای درست کردن آن برداشته است. در باره ی هواپیما باید بگوییم که این نیز یکی از رؤیاهای بسیار…