مرور برچسب ها

تاریخچه پرچم امریکا

اولین پرچم متعلق به کدام کشور بود؟

این فکر که هر ملتی باید پرچمی داشته باشد، فکری تازه است. ولی خود پرچم چیزی است که از زمانهای بسیار دور، وجود داشته است. در جنگها، پرچم برای نشان دادن محل فرماندهان، به کار می رفت. در روزگار بسیار قدیم، بیشتر پرچمها تنها یک تیرک خمیده،…