مرور برچسب ها

تاریخ جهان

چگونه افسانه‌ها پدید آمدند؟

همیشه بشر خواستار این بوده که چگونگی های جهان را دریابد. او همیشه کوشیده تا چیزهایی را که در جهان رخ می دهد، به گونه ای تفسیر کند. گرچه امروزه، دانش به بیان بسیاری از چیزها پرداخته، ولی در روزگاران بسیار گذشته، بشر مجبور بود که از پیش خود…