مرور برچسب ها

تاریخ پارسیان

چگونگی قدرت یافتن پارس ها

در اواسط سده هفتم پ.م. و پس از سرکوبی عیلام به دست آشوربانی پال، هخامنش از نژاد هند و اروپایی سلسله پادشاهی پارس ها را بنیان گذارد که بعدها پادشاهان نام آوری چون کورش و داریوش بزرگ از آن برخاستند. فرزند هخانش _ چیش پیش _ نخستین پادشاه از…