مرور برچسب ها

تبدیل مایل به سانتی متر

تبدیل واحدهای طولی بهم

برای طول، واحدهای اندازه گیری مختلفی در سراسر جهان وجود دارد که از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. برای تبدیل واحدهای طولی به یکدیگر از جدول زیر استفاده کنید. یک اینچ: 2.54 سانتی متر یک متر: 1.093 یارد یک…