مرور برچسب ها

تبدیل واحد وزن

تبدیل واحدهای وزنی بهم

واحدهای وزنی مختلفی در جهان وجود دارند که گاهی نیاز دارید این واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید. برای تبدیل واحدهای وزنی بهم از جدول زیر استفاده کنید: یک گرم: 0.035 اونس یک اونس: 28.35 گرم یک پوند: 0.453592 کیلوگرم (حدودا نیم…