مرور برچسب ها

تبعیض نژادی و نژاد پرستی

اقدامات سازمان ملل علیه تبعیض نژادی

سازمان ملل همچنین سال 1971 را بعنوان سال بین المللی اقدام برای مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی تعیین کرد. تبعیض نژادی یعنی تفاوت قائل شدن بین انسانها برحسب نوع نژاد و رنگ پوستشان و در نتیجه رعایت نکردن حقوق انسانی آنها. بهره برداری و…