مرور برچسب ها

تبلیغ نویسان مشهور

مصاحبه با راسر ریوز از بزرگان تبلیغ نویسی

راسر ریوز به این شهرت داشت که همیشه سرقرارها پنج دقیقه زود میرسید ولی این بار برای مصاحبه ده دقیقه دیر میرسد! با عصبانیت وارد شرکت شد. گویا امروز با یکی از مشتریان قرار داشته و کارها خوب پیش نرفته است. او خوش آمد میگوید و روی کاناپه‌ای در…