مرور برچسب ها

تحقیق دانش اموزی در مورد گوش

چگونه گوش می شنود؟

گوش یکی از شگفت ترین اعضای بدن ماست. بی آنکه ما آن را به صدایی توجه دهیم، خود صداهای اطراف، از تیک تیک ساعت گرفته تا غرش یک انفجار را درک می کند. با اینوصف، تنها داشتن دو گوش نیست که حس شنوایی ما را فعال می کند. عمل شنوایی با تولید یک صوت…