مرور برچسب ها

تحقیق درباره قفل

نخستین کلید چه زمانی ساخته شد؟

مصریان باستان نخستین کسانی بودند که برای گشودن در از کلید استفاده کردند. قفلی که داشتند، (کلون) چوبی بود که در شکاف در جای می گرفت. میله های چوبی متحرکی به نام (شیطانک) بالای شکاف نصب شده بود. هنگاهی که کلون می لغزید، شیطانک ها در سوراخ…