مرور برچسب ها

تحقیق درباره کبریت

کبریت اختراع کیست؟

بشر برای پختن غذا و گرم نگه داشتن خود نیاز به افروختن آتش پیدا کرد. همین نیاز منشأ اختراع نوعی کبریت گردید. غارنشینان به وسیله ی نوعی سنگ چخماق جرقه ای پدید می آوردند و امیدشان این بود که با آن برگهای خشک را آتش بزنند. رومیان صدها هزار…