مرور برچسب ها

تحقیق درباره کتاب

اولین کتاب چه زمانی و توسط چه کسی نوشته شد؟

هزاران سال بر انسان گذشت تا توانست چیزی تولید کند که امروزه به آن کتاب می گوییم. بنابراین اگر از نخستین کتاب سخن میگوییم منظور ما چیزی متفاوت با کتاب‌های در حال حاضر است. در حقیقت کتاب‌های نخستینی که میشناسیم به معنی امروزی کلمه، کتاب…