مرور برچسب ها

تحقیق درمورد زبان انگلیسی

زبان انگلیسی چگونه شروع شد؟

اگر همه زبانهای امروزی که در دنیا تکلم می شوند مورد تحقیق قرار گیرند به یک ریشه اصلی می رسند که همان زبان اجدادی نوع بشر است و تعداد زیادی زبان دیگر از آن منشعب شده است. این زبان اجدادی با همه زبانهایی که از آن بوجود آمده است به نام زبان…