مرور برچسب ها

تحقیق در مورد ابرها

چگونه ابرها در بالای آسمان معلق می مانند؟

همه ابرها در بالای آسمان نیستند، بعضی از آنها بر روی زمین قرار دارند! چیزی را که مه می گویند بطور ساده مه عبارت از ابری است که در نزدیکی زمین قرار گرفته است. هوا دارای مقداری رطوبت به شکل بخار آب است، وقتی که هوا گرم می شود، هوای مرطوب سرد…