مرور برچسب ها

تحقیق در مورد زندگی زنبورهای عسل کلاس دوم

چگونه زنبورهای عسل برای هم پیام می فرستند؟

چون یکی از زنبورهای کارگر گلی مناسب برای نوش برداری بیابد بی درنگ زنبورهای دیگر را خبر می کند. حال ببینیم چگونه این زنبور برای دیگران پیام می فرستد؟ چگونه به یاران خود آدرس محل آن گل را می دهد تا آنها هم بروند و مثل او نوش برداری کنند؟…