مرور برچسب ها

تحقیق در مورد صدای پرندگان

چرا پرندگان آواز می خوانند؟

آوای پرندگان از خوش ترین و دلنوازترین موسیقی ها در طبیعت است. آیا تاکنون دهکده ی با صفایی را دیده اید؟ حتما" به یاد دارید که چگونه پرندگان از هر گوشه ای آوا سر می دهند و چنان آوایشان را در هم می پیچند که گویی هر یک یار خود را از گوشه ای…